O projekcie

Mapa muzeów prezentuje placówki muzealne działające w oparciu o Ustawę o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. a w szczególności o artykuły:

Art. 1.

Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Art. 6.

1. Muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1. w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zastrzeżeniem ust. 5. ...

6. Muzeum nieposiadające osobowości prawnej, w tym muzeum funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej, działa na podstawie regulaminu nadanego przez podmiot o którym mowa w art. 5 ust. 1. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do regulaminu.